Blog Dom

Podstawowe zadania geodetów

Zadaniem geodety jest sporządzanie planów i dokumentów topograficznych, które wyznaczają granice posiadania ziemi.

Geodeta jest więc jedyną osobą uprawnioną do regulowania własności poprzez ustalenie granic terenu. Geodeta prowadzi prace topograficzne, które wyznaczają granice własności gruntów, sporządza, we wszystkich skalach plany topograficzne i dokumenty dotyczące określenia związanych z nimi praw czy aktów własności. Wykonuje plany podziału, współdzielenia, sprzedaży i zamiany gruntów, plany rozgraniczenia. Jako pracownik urzędu prowadzi także nadzór nad projektami dróg czy przykładowo sieci energetycznych. Może zmierzyć powierzchnię gruntu lub domu, zdiagnozować budynek pod względem możliwości występowania elementów niebezpiecznych. Jak sama nazwa wskazuje, geodeta to ktoś, kto mierzy Ziemię. W ujęciu bardziej technicznym gałąź ta nazywana jest również geodezją, a jej zadania obejmują pomiary terenowe i obliczenia, które można wykorzystać do uzyskania współrzędnych i wyznaczenia znanych współrzędnych w terenie. Będą to pomiary dla celów katastru nieruchomości i ich rozgraniczenia, ale także do geodezji i określenia celów budowlanych i kapitałowych. W szczególności może to dotyczyć pomiaru sieci inżynieryjnych, rozgraniczenia budynków przed ich budową, ale także pomiaru osiadania i mikroruchów budynków. Geodeci dostarczają wszelkie materiały do pracy projektanta, począwszy od wyboru placu budowy, przez wytyczenie granic terenu, po przygotowanie wszelkich dokumentów.

Geodeta wykonuje profesjonalne prace geodezyjne, przetwarza wyniki prac terenowych oraz tworzy dokumentację.

Skupia się i opracowuje plany, wyznacza granice terenu i zabudowy. Określa również kształtowanie krajobrazu dla rekultywacji i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Mierzy i oblicza kubatury, przeprowadza rozpoznanie, stabilizację i sygnalizację punktów pól punktowych. Opracowuje geometryczne plany prostych konstrukcji lub podziału terenów, niwelowania granic i wytyczania granic krajobrazu. Tworzy dokumenty do zdeponowania nieruchomości lub gruntu w katastrze nieruchomości. W sieci znajdziemy różne firmy wykonujące pomiary geodezycjne Kraków – HiLevel.

Back To Top