Biznes

Jak można starać się o rekompensatę za krzywdy doznane od władz komunistycznych

Istnieją liczne problemy, z którymi borykają się obecnie ofiary represji ze strony władz komunistycznych, ubiegając się o odszkodowanie.

Do takich problemów należą trudności w dostępie do wymiaru sprawiedliwości lub odszkodowanie od państwa związane z brakiem informacji, niewystarczającym wsparciem i zbyt restrykcyjnymi kryteriami kwalifikowalności lub przeszkodami proceduralnymi.

Jak można starać się o rekompensatę za krzywdy doznane od władz komunistycznych

Skarb Państwa wypłaca odszkodowanie dla represjonowanych

Ofiary represji oraz internowania w czasach komunizmu mogą domagać się i otrzymać odszkodowanie od państwa dopiero po zakończeniu bardzo długiego procesu. Proces ten rozpoczyna się od zgłoszenia przestępstwa i przechodzi przez różne etapy postępowania karnego i często dodatkowego postępowania cywilnego lub administracyjnego, aby zakończyć się kolejną procedurą, w trakcie której ofiary mogą dochodzić odszkodowania dla represjonowanych od państwa. Najpierw trzeba jednak postarać się o unieważnienie orzeczeń wydanych przez władze za działalność na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.

Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych oparty jest na prawach człowieka. Opiera się na założeniu, że ofiary przestępstw mają prawo do wymiaru sprawiedliwości i zadośćuczynienia, a wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych służy naprawieniu zła wyrządzonego ofiarom. Jeżeli sprawca kwestionuje prawa ofiary lub nie wypłaca odszkodowania, bądź nie ma możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności, ofiary mogą zgodnie z prawem oczekiwać, że adwokat będzie bronić ich praw w postępowaniu karnym, a państwo będzie miało obowiązek zadośćuczynienia im w miejsce sprawcy. Z tego właśnie powodu odszkodowania dla osób represjonowanych wypłaca Skarb Państwa. Możemy domagać się zadośćuczynienia również jeśli jesteśmy dzieckiem lub małżonkiem osoby represjonowanej.

Aby uzyskać odszkodowanie dla represjonowanych można skorzystać z usług doświadczonego adwokata. Z pewnością pomoc prawnika przyda się, aby w odpowiednim terminie złożyć całą potrzebną dokumentację, a także wyjaśnić wszelkie niejasne kwestie.

Back To Top